Logo Nový opatovLogo Reflecta DevelopmentUrbanistické studie a názory na rozvoj Jižního Města po roce 1989

20.2.2012

Brzy po roce 1989 vzniká "Studie regulace centra Jižního Města", jejímž autorem byl J. Sedlák, I. Plicka a M. Sedlák. V této práci bylo navrženo kompletní obestavění páteřních komunikací Jižního Města stavbami tak, že tvoří takzvané bulváry. Jejich idea spočívá v naplnění prostor kolem komunikací mozaikou objektů občanského vybavení. Bulvár zde není jediná cesta k regeneraci Jižního Města. Dalším prostředkem je sevření a zpevňování zástavby v každé čtvrti. Každá ze tří městských čtvrtí by měla mít jádro, centrum a náměstí, do něhož budou ústit větve obytných ulic. Studie mimo jiné navrhla lokalitu pro umístění církevní stavby ve východní části Centrálního parku, kde byla nakonec i zrealizována.
Zbytek vize ovšem zůstal jen na papíře, k dalšímu vývoji zabránily nevyjasněné zastavovací podmínky, nevyřešené majetkové vztahy k pozemkům a samozřejmě nedostatek financí pro investování do veřejné správy. Více o této studii se dočtete v článku časopisu Architekt 22/97.

V únoru 1993 vznikl v ateliéru UAD studio koncept variantní urbanistické studie pod názvem "Praha Jižní Město - komerčně industriální zóna". V této studii se objevuje sevřenější polobloková zástavba vymezující uliční prostory městské třídy. Studie navrhuje dopravní provázanost oblasti centra Opatova a Na Jelenách, částečnou likvidaci valu u dálnice D1, návrh centrálních částí až k parcelám rodinných domů při ulici Starochodovská a polouzavřené náměstí.

V roce 2008 vznikla k území Opatova studie společnosti Bílek Associates s.r.o., nazvaná Multifunkční komplex centra Opatov „Vibratio“. Tato studie je spíše zdařilým uměleckým dílem, nabízí futuristický pohled na fungování města, ale je příliš vzdálená od reálných možností výstavby dnešní doby. Navrhuje cca 500 000 m2 kancelářských a hotelových ploch, 100 000 m2 obchodních ploch, 10 000 m2 ploch pro kulturu, 12 000 parkovacích stání. Centrum se skládá z vertikálních vrstev tvořící podnož, ve kterých je mimoúrovňově segregováno dopravní centrum. Kolem stanice metra jsou situovány solitérní věže dosahující výšky až 50 podlaží. V tomto pojetí je studie v protikladu s blokovitě koncipovanými budovami s umírněnějším prostorovým výškovým působením. Tvůrci studie se inspirovali v řešení centra Canary Wharf v Londýně.

V roce 2010 začaly práce společnosti UAS s.r.o. na nové urbanistické studii, nazvané „Vize: zelené řeky“. Volně navazuje na předchozí návrh ze 70. let (Podrobný územní plán Krásného a Lasovského z roku 1968) a současně ho podrobuje analýze z hlediska návrhu funkce centra i jednotlivých budov a prostorové kompozice. Velká pozornost je věnována náměstí jakožto nedílné centrální součásti města. V této studii je znatelný odklon od zcela volně koncipovaných hmot, jak tomu bylo u deskových panelových domů v sídlištní zeleni, rozházených výšek i délek, a naopak se poněkud navrací ukázněnost a sevřenější formy. V kontrastu s pravoúhlou regulací je zeleň zakládána v nepravidelných plochách, tvarech a liniích. Z této studie pak vzešel Stabilizační výkres pro území Opatov východ a západ, ke kterému se na základě usnesení kladně vyjádřil Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí Prahy 11. Náhled studie zde

V roce 2011 vznikla ověřovací studie R. Votického, která neřešila rozsáhlý územní celek, ale zaměřila se na dílčí problém vedení tramvajové trati v prostoru Opatova. Z této dopravní studie vzešlo jako preferované řešení vedení středem ulice Chilské. Základní kompoziční princip je založen na křížení dvou os a to osy centrálního parku a ulice Chilské. V samotném křížení tak vzniká centrální zelené náměstí v kontrastu s nejvyššími objekty, které budou náměstí obklopovat. Centrum je tvořeno bulvárem a prostorem terénního snížení v úrovni vestibulu metra.

  zdroj: J. Sedlák, M. Sedlák, I. Plicka, Architekt 22/97, Architekt 2/99

1989 - Studie regulace centra Jižního Města
Autoři: J. Sedlák, Plicka, M. Sedlák Zdroj: Achitekt 22/97
1993 - Praha jižní Mšsto - komerčně industriální zóna
Autor: Novotný, Šváb, Žižkovský
2008 - Multifunkční komplex centra Opatov -
Autor: Bílek Associates s.r.o.

2010 - Námět regulace Centrum Opstov, Na Jelenách
autor: UAS s.r.o.
2011 - Centrum - Opatov, ověřovací studie
Autor: R. Votický

Věděli jste, že jeden z nejvýznamnějších českých umělců 20. Století Max Švabinský byl při své tvorbě inspirován okolím Opatova?

1.2.2012

Max Švabinský pravidelně v letech 1942 – 1961 jezdil v letní měsíce za svými přáteli do vily manželů Havlíčkových, která se dodnes dochovala v Šalounově ulici. Podle menší...© 2011 REFLECTA Development a.s. Designed by Mellow a.s.